Tin tức Bản tin OMC OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 09/2021/BB-HĐQT và NQ HDQT SỐ 10/2021/NQ-HDQT V/v thay đổi nhân sự Tổng Giám

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 09/2021/BB-HĐQT và NQ HDQT SỐ 10/2021/NQ-HDQT V/v thay đổi nhân sự Tổng Giám

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 09/2021/BB-HĐQT và NQ HDQT SỐ 10/2021/NQ-HDQT V/v thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc kể từ ngày 01.06.2021 <tải về>

Ngày đăng: 26/05/2021, 02:36 pm