Tin tức Bản tin OMC ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OMC công bố đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Thiều Hữu Chung từ ngày 04/06/2021 <tải về>

Ngày đăng: 04/06/2021, 04:09 pm