Tin tức Bản tin OMC OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 10/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 10/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 10/2021/BB-HĐQT V/v : Bầu lại Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT. Chi tiết:
1- BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 10/2021/BB-HĐQT <tải về>
2- NGHỊ QUYẾT BẦU LẠI CHỦ TỊCH HĐQT & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TV HĐQT <tải về>

Ngày đăng: 04/06/2021, 05:35 pm