Tin tức Bản tin OMC

OMC CBTT BB HOP HDQT SO 07.2021.BB-HĐQT

OMC CBTT BB HOP HDQT 07/2021/BB-HDQT VA THONG BAO KHONG CON LA THANH VIEN HĐQT DOC LAP CUA NGUOI NOI BO

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 04/2021/BB-HĐQT & 05/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 04/2021/BB-HĐQT & 05/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

- Quyết định HĐQT bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông. 

Thông báo thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tin

- Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn kể từ ngày 24/02/2021.
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với ông Trần Quang Thái kể từ ngày 24/02/2021.

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 03/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 03/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT SYLL HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026

OMC CBTT SYLL HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026

OMC ĐIỀU LỆ NĂM 2021

OMC ĐIỀU LỆ NĂM 2021

OMC BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN VÀ HĐQT NĂM 2021

OMC BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN VÀ HĐQT NĂM 2021

1 2 3 ... 11 12 13