Tin tức Bản tin OMC

OMC PHÁT HÀNH LẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2020

OMC PHÁT HÀNH LẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2020

OMC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1 NĂM 2021

 OMC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1 NĂM 2021

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 10/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 10/2021/BB-HĐQT V/v : Bầu lại Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

OMC BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

OMC BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

OMC công bố đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Thiều Hữu Chung 

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 09/2021/BB-HĐQT và NQ HDQT SỐ 10/2021/NQ-HDQT V/v thay đổi nhân sự Tổng Giám

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 09/2021/BB-HĐQT và NQ HDQT SỐ 10/2021/NQ-HDQT V/v thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc kể từ ngày 01.06.2021

SYLL và Đơn ứng cử thành viên HĐQT - Ông Hồ Hoàng Lâm

SYLL và Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ông Hồ Hoàng Lâm

OMC TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

OMC TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1 2 3 ... 12 13 14