Tin tức Bản tin OMC

OMC Biên Bản DHCD năm 2014

File download: OMC_BienBan_DHCD Nam 2014.pdf

OMC biên bản kiểm phiếu DHCD năm 2014

File download: OMC_BienBanKiemPhieu_DHCD Nam 2014

OMC nghị quyết DHCD Năm 2014

File download: OMC_NghiQuyet_DHCD Nam 2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

File download: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

File download: Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT,BKS

File download: Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT,BKS

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

File download : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo ban kiểm soát

File download: Báo cáo ban kiểm soát

1 2 3 ... 7 8 9 10 11