Tin tức Bản tin OMC

Giấy phép điều chỉnh

File download: Giấy phép điều chỉnh

Thông tin công bố

Công ty thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK ngày 11/03/2014

Trụ sở chính: Lầu 1, Lô B39, Số nhà 128, Đường số 2, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

OMC Báo Cáo Tài Chính Quý 4.2013

File download: OMC_BC_Tai_Chinh_Quy4_2013

Thông báo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Kết quả cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Xem file đính kèm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm Tài liệu họp ĐHĐCĐ

OMC Báo Cáo Tài Chính Quý 3.2013

File download: OMC_BC_Tai_Chinh_Quy3_2013

Công bố thông tin về hoạt động nghiệp vụ của Công ty

Liên quan đến một số thông tin trên báo chí còn chưa đầy đủ, chính xác về hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ và Đầu tư Chứng khoán Phương Đông thực hiện công bố thông tin về hoạt động nghiệp vụ (vui lòng xem file đính kèm). CBTT13.08.2013

OMC Báo Cáo Tài Chính Quý 2.2013

OMC Báo Cáo Tài Chính Quý 2.2013


1 2 3 ... 12 13 14