Tin tức

Thông báo thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tin

- Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn kể từ ngày 24/02/2021.
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với ông Trần Quang Thái kể từ ngày 24/02/2021.

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 03/2021/BB-HĐQT

OMC CBTT BIÊN BẢN HỌP HĐQT SỐ 03/2021/BB-HĐQT

OMC ĐIỀU LỆ NĂM 2021

OMC ĐIỀU LỆ NĂM 2021

OMC BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN VÀ HĐQT NĂM 2021

OMC BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN VÀ HĐQT NĂM 2021

OMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

OMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

OMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4.2020

OMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4.2020

OMC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

OMC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

OMC TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

OMC TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1 2 3 4 ... 12 13 14